Në punën time si përkthyese e betuar dhe e autorizuar me gojë e me shkrim jam e specializuar në këto fusha profesionale: drejtësi, politik, ekonomi, shkencë, administrim, arsim, turizëm, transport, mediat dhe reklamë. Në bashkëpunim me kolegë të tjerë unë me kënaqësi marr përsipër edhe punime nga fusha të tjera profesionale.

Aktivitetet e mia për klientët privatë e të biznesit përfshijnë kryesisht:

Përkthime me vërtetim
Çertifikata, diploma, dëftesa, kontrata, expertiza, vendime,, aktpadi, autorizime, patenta e shumë të tjera.

Përkthime profesionale me shkrim
Katalogë, udhëzime ndërmarrjesh e përdorimi, dokumente tenderi, dokumetacione, shkresa patentuese, tekste reklamash, prospekte, korrespondenca.

Përkthime me gojë
Gjykata, institucione burgimi, noter, polici, gjendje civile, takime në autoritetet shtetërore.
Biseda private dhe biznesi, panaire, negociata, konferenca, pritje.

Korrigjim
Drejtshkim, gramatikë, vendosja e shenjave të pikësimit, ndarja e rrokjeve, formulim drejtëshkrimor i njëtrajtshëm.

Lektorat
Stili, mënyra e të shprehurit, sintaksa, formulime përkatëse, terminologji të njëtrajtëshme.