Blerina Jaku M.A.

             Përkthyese e betuar dhe e autorizuar me gojë e me shkrim

                   Shqip - Gjermanisht             Gjermanisht - Shqip

 

  • E lindur në vitin 1981 në Vlorë, Shqipëri.
  • Studime të larta pranë Universitetit Duisburg-Essen në degët Histori, Shkenca Politike, Punë Sociale dhe Pedagogji.
  • Përkthyese me shkrim e testuar nga shteti.
  • E autorizuar si përkthyese me gojë e me shkrim prej Presidentes së Gjykatës së Lartë Rajonale Düsseldorf.
  • Kualifikim plotësues si docente për kurse gjuhe dhe integrimi.
  • Përvojë të gjerë profesionale si përkthyese e pavarur me gojë e me shkrim në autoritete të ndryshme shtetërore, në fushën e drejtësisë si dhe në zyra përkthimi.